Významným zdrojem pitné vody na Slovensku je Žitný ostrov

Z území Slovenska odtéká přibližně 7,2 m3 (7 200 litrů) pro osobu na den – což je přibližně polovina množství vody, která připadá na hlavu na den pro celé lidstvo. Kdyby se tento přítok zastavil a všechny zdroje kromě Slovenska by vyschly, tato denní dávka vody by stačila na napojení současného množství obyvatel planety na 102 dní. Samozřejmě tento scénář asi nikdy nenastane, ale je dobré znát potenciál země.

Významným zdrojem pitné vody na Slovensku je Žitný ostrov, který je „krásným“ příkladem toho, že mít zdroje vody není všechno. Je totiž kontamnovaný zdraví nebezpečnými pesticidy a toto zamoření se stále šíří, neboť slovenské orgány jednají pomalu. V dunajskostredského okrese loni odstavili od vody ze Žitného ostrova šest obcí. Znečištěných zdrojů pitné vody je ale na Slovensku několik. Na Slovensku je znečištěná až pětina všech zdrojů pitné vody.

V listopadu 2017 aktivisté fyzicky zablokovali těžbu Lesů SR š. p. v oblasti Čergovského Soliska

DOKUMENTY
V listopadu 2017 jsme fyzicky zablokovali těžbu Lesů SR š. p. v oblasti Čergovského Soliska na Slovensku a hned na to jsme podali trestní oznámení na policii a podnět k inspekci životního prostředí. Tyto následně doplnili.

V listopadu 2017 aktivisté fyzicky zablokovali těžbu Lesů SR š. p. v oblasti Čergovského Soliska
V listopadu 2017 aktivisté fyzicky zablokovali těžbu Lesů SR š. p. v oblasti Čergovského Soliska

trestní oznámení (7. 11. 2017) a doplnění trestního oznámení (5. 12. 2017) na OLH D. Kruľaka a Lesy SR, š. p. na nelegální těžbu a krádež dřeva
trestní oznámení (7. 11. 2017) a doplnění trestního oznámení (21. 11. 2017) na OLH D. Kruľaka a Lesy SR, š. p. kvůli těžbě dřeva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a tedy poškozování stanovišť evropského významu a zabíjení chráněných druhů živočichů –
podnět (7. 11. 2017) a doplnění podnětu (21. 11. 2017) na SIŽP Košice na OLH D. Kruľaka a Lesy SR, š. p. kvůli těžbě dřeva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a tedy poškozování stanovišť evropského významu a zabíjení chráněných druhů živočichů
Účinky této akce pocítí všechny slovenské lesy, pokud občané budou chtít změnit LHP pro svůj region.
LZ VLK bylo účastníkem řízení, ve věci provedení PSoL-u pro tento lesní celek (Čergov). Od samého počátku jsme poukazovali na to, že dotčený lesní celek se překrývá s ÚEV Čergov a chvli Čergov a že se v něm nacházejí biotopy evropského významu (bukové a jedlově-bukové květnaté lesy a jiné), jakož i prioritní stanoviště (Lipová-javorové sutinové lesy). Poukazovali jsme na to, že jelikož PSoL je dokumentem péče o zvláště chráněná území, musí v něm být explicitně zakotvena potřeba ochrany vyhlášených území NATURA 2000 a stanovišť evropského významu a prioritních stanovišť evropského významu. Na skutečnost, že se na předmětném území nacházejí tyto chráněná území a biotopy evropského významu, poukázal ve svém vyjádření v procesu vyhotovování PSoL-u i Obvodní úřad životního prostředí Prešov ve svém vyjádření ze dne 22. 4. 2013. Žádal do popisu porostů uvést pro jednotlivé JPRL názvy chráněných území a uvést v PSoL seznam stanovišť evropského významu a stanovišť národního významu. Ze samotného rozhodnutí, kterým byl PSoL schválen, vyplývá, že seznam stanovišť byl zapracován do obecné části PSoL, a to podle jednotlivých JPRL. Přesto žádné další zohlednění výskytu těchto stanovišť a vyhlášených chráněných území při pořizování PSoL správní orgán nepřijal!

Proti rozhodnutí o schválený PSoL-u jsme (po vyčerpání řádných opravných prostředků) podali žalobu, kde jsme uvedené skutečnosti namítali a poukazovali na to, že tímto postupem byla úplně eliminována jakákoliv ochrana stanovišť, jakož i předmětu ochrany v územích NATURA 2000 při hospodaření v lesích .

Krajský soud v Bratislavě
Krajský soud v Bratislavě

Jelikož Krajský soud v Bratislavě žalobu svým rozsudkem 5S / 256/2014 ze dne 22. 9. 2015 zamítl, aniž se vypořádal s jakoukoli z našich námitek, podali jsme proti rozsudku odvolání, ve kterém jsme namítali právě to, že se soud s našimi námitkami nijak nevypořádal.
Věc byla dne 29. 3. 2016 předložena Nejvyššímu soudu, kde je vedena pod spzn. 5Sžo / 19/2016 a dosud v ní nebylo o našem odvolání rozhodnuto.

Skutečnost, že při schvalování PSoL se přesto, že je dokumentem péče o chráněná území, nijak nezohledňuje potřeba ochrany přírody, namítat opakovaně (a zatím neúspěšně) ve všech řízeních, kde je předmětem schvalování PSoL-u nebo hospodaření podle PSoL-u.

Přehled podnětů a trestních oznámení v roce 2016 a v roce 2017 v oblasti Čergovského Soliska:

Dne 6. 4. 2016 dal VLK trestní oznámení (sp. Zn. VLK / 2016/006) na OO PZ Sabinov na poškození cizí věci a to zničení označení parcely ve vlastnictví LZ VLK.
Dne 9. 5. 2016 dal VLK trestní oznámení (sp. Zn. VLK / 2016/011) na OO PZ Sabinov a podnět (sp. Zn. VLK / 2016/011) na OÚ PLO Prešov na nelegální kácení a krádež přibližně 10 ks stromů.
Dne 10. 5. 2016 dal VLK trestní oznámení (sp. Zn. VLK / 2016/012) na OO PZ Sabinov a podnět (sp. Zn. VLK / 2016/012) na OÚ PLO Prešov na nelegální kácení a krádež více než 10 ks stromů na parcele ve vlastnictví LZ VLK.
Dne 17. 5. 2016 a dne 27. 7. 2016 dal VLK a VLK Čergov infožiadosť (sp. Zn. VLK / 2016/015) na Lesy SR, š. p., OZ Prešov, na poskytnutí kopie dokumentů, které opravňují Lesy SR, š. p. spravovat lesy na parcele KN rejstříku „E“ č. 475/82 podle listu vlastnictví č. 547 a na parcele KN rejstříku „E“ č. 477 podle listu vlastnictví č. 631 a kopie dokumentů, kterými Lesy SR, š. p. jako správce části parcely KN registru „E“ č. 475/82 podle listu vlastnictví č. 547 dal do užívání porosty 401a, 401b, 402, 407a, 407B, 408 uživateli LH Pech.
Dne 2. 9. 2016 dal VLK podnět (sp. Zn. VLK / 2016/021) na OÚ PLO Prešov na Lesy SR, š. p. kvůli průjezdem mechanismů provádějících těžbu pro Lesy ČR, š. p. po parcele ve vlastnictví LZ VLK.
Dne 2. 9. 2016 dal VLK Čergov podněty (sp. Zn. VLK-C / 2016/017) na OÚ ŽP Prešov a SIŽP Košice na Lesy SR š. p. kvůli těžbě dřeva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a tedy poškozování stanovišť evropského významu a zabíjení

Na světě je pro současnou populaci dost vody, avšak velký problém je její rozložení

Na světě je pro současnou populaci dost vody, avšak velký problém je její rozložení
Na světě je pro současnou populaci dost vody, avšak velký problém je její rozložení

Na světě je pro současnou populaci dost vody, avšak velký problém je její rozložení
Kolik by denní průtok vody ze Slovenska vystačil současnému počtu lidí v případě extrémního sucha?
Pitné zdroje jsou nám na nic, když jsou kontaminovány chemikáliemi

Voda je základním pilířem života lidí ale i celé flóry a fauny
Voda je základním pilířem života lidí ale i celé flóry a fauny

Stavropolská oblast

Voda je základním pilířem života lidí ale i celé flóry a fauny, to každý ví. Už méně víme o tom, jak na tom jsme s jejím zdroji a jak pro nás bude tato nejvzácnější surovina dostupná v blízké budoucnosti i to, že není tak úplně samozřejmostí a může přijít krize.

Je na Zemi dost vody pro všechny?
Na Zemi je v současnosti stále dost vody pro všechny její obyvatele, kterých však rapidně přibývá, zejména kvůli porodní expanzi v Africe. Průměrný průtok všech řek světa na jednoho obyvatele při počtu okolo 7 miliard obyvatel je 15 m3 (15 000 litrů) na osobu na den, uvedl v přednášce laureát ceny Fides Villiam Novák. Počet lidí se každý rok zvyšuje o 80 milionů a do roku 2100 zde má být až 11 miliard lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je minimální spotřeba vody pro jednu osobu na den 70 litrů.

Amazonka samotná pokrývá potřebu vody současné světové populace. Oblast Guarani v Brazílii, která je druhou největší zásobárnou pitné vody na světě, by dokázala napájet celé lidstvo po dobu 200 let. Ale co potom? Již nyní je tato oblast v ohrožení, protože si na ni dělají zálusk nadnárodní korporace Coca-Cola a Nestlé, které by ji agresivní těžbou zničili a pramenitou vodu zprznili cukrem a barvivy. Proto se nelze spokojit s tím, že vody je dost, ale třeba ji chránit a zejména regulovat množství lidské populace, což může být největší problém.

Množství vody na Zemi se nemění. Dnes pijeme stejnou vodu jako dinosauři, ovšem problém je, že voda není vždy dostupná tam, kde je potřebná, v době kdy je nutná a nemá vždy kvalitu pitné vody. Proto i dnes přes výše zmíněnému dostatku vody, množství států trpí kritickým nedostatkem vody. Již v roce 2050 nebude mít přístup k vodě čtvrtina lidstva v důsledku klimatických změn.

Některé země si dělají zásoby vody již nyní

Země, které doma nemají dostatečné zdroje pitné vody, nakupují takové území v jiných především rozvojových zemích, aby si zajistily bezpečnost potravin v době krize. Současný dostatek vody neznamená, že jí můžeme plýtvat Největší množství vody, až 80% se spotřebuje v zemědělství. Osobní a komunální spotřeba tvoří jen 20%. V tabulce uvidíte, ve kterých průmyslech se voda míjí nejvíce. Vede živočišná výroba a oděvní průmysl.

Práce“ lesa při zavlažování krajiny v suchých obdobích začíná v zimě

„Práce“ lesa při zavlažování krajiny v suchých obdobích začíná v zimě, kdy si les vytváří větší zásoby vody v sněhu oproti pokácených ploše. Je to dáno menší účinností teploty vzduchu na tání sněhu, vyloučením odvátí sněhu i pomaleji probíhající přeměnou sněhu na jiné skupenství. Sněhová a později i dešťová voda doplňuje zásoby podzemních vod díky tomu, že les zmenšuje povrchový odtok a přeměňuje jej v odtok podpovrchový. Tyto zásoby pomáhají udržet přiměřené průtoky vody v tocích v období sucha. Les navíc „pročesává“ mlhy, které se srážejí v korunách jeho stromů a těmito „horizontálními“ srážkami doplňuje klasické srážky a umožňuje zemi lépe přežít suché období.

Vyrúbané povodí nemá z deštivého období dostatečné zásoby podzemních vod. Tento deficit se může postupně zvětšovat, pokud trvají suché období několik let po sobě. Země je postupně vysušována, původní vegetace začne podléhat škůdcům, což způsobí další úbytek vody v zemi. Na územích s dostatečnou lesnatostí začne přibývat srážek a naopak ve vysušených oblastech jich bude ještě více ubývat. Celkové množství srážek se sice nemění, ale jejich rozdělení v zemi je velmi nerovnoměrné. A k tomu v současné době dochází na Slovensku.

vyděrač na internetu 3LSV8kAjCCTTcXsDRvRTrwaapu8chJJyQg

POSLEDNÍ UPOZORNĚNÍ vladimir@atlas-reality.cz!

Máte poslední šanci, jak zachránit svůj život – nedělám si legraci!

Dávám vám posledních 72 hodin, aby jste odeslal platbu jinak
odešlu vaší masturbací všemi vašim přátelům a spolupracovníkům.

Když jste navštívili erotickou webovou stránku s mladými dospívajícími, stáhli jste si a nainstalovaný software, který jsem vyvinul.

Můj program zapnul váš fotoaparát a zaznamenal celý proces vaší
masturbace a zaznamenal video, na kterém jste masturboval. Můj software  také stahnul všechny seznamy kontaktů s e-maily a seznam vašich přátel
na Facebooku.

Mám jak swu8ndhe.mp4 s masturbací, tak i soubor s všechny vašimi kontakty na pevném disku.
Jste velmi zvrácený!

Pokud chcete odstranit oba soubory a zachovat si tajemství, musíte je poslat
Platba Bitcoinem. Dávám ti posledních 72 hodin.
Pokud nevíte, jak odeslat Bitcoins, navštivte stránku Google.

Pošlete 2.000 EUR na tuto adresu Bitcoin okamžitě:
3LSV8kAjCCTTcXsDRvRTrwaapu8chJJyQg

1 BTC = 3,185 EUR, tak zasílejte přesně 0,624209 BTC na výše uvedenou adresu.

Nesnaž se mě podvádět! Jakmile otevřete tento e-mail, budu vědět, že jsi ho otevřel.

Tato adresa Bitcoin je spojena pouze s vámi, takže budu vědět, jestli jste ji poslali správnou částku.
Pokud nezašlete platbu, pošlu masturbaci všem vašim přátelům ze seznamu kontaktů který jsem napadl.

Zde jsou opět podrobnosti platby:

Odeslat 0.624209 BTC na adresu Bitcoin:

3LSV8kAjCCTTcXsDRvRTrwaapu8chJJyQg

Navštěvujete policii, ale nikdo vám nepomůže.
Neudávám ve vaší zemi.

Nepodvedněte mě! Pokud budete ignorovat tuto zprávu, váš život bude zničen nezapomeňte na hanbu.

Čekám na platbu Bitcoin.

Bennie
Anonymní hacker

LAST WARNING hugo@ventil.cz!
You have the last chance to save your life – I am not kidding!!
I give you the last 72 hours to make the payment before I send the video
with your masturbation to all your friends and associates.
The last time you visited a erotic website with young Teens, you downloaded
and installed software I developed.
My program has turned on your camera and recorded the full process of your
masturbation and video you were masturbating to. My software has also
downloaded all your email contact lists and a list of your friends on
Facebook.
I have both the swu8ndhe.mp4 with your masturbation as well as a file with
all your contacts on my hard drive.
You are very perverted!
If you want me to delete both the files and keep the secret, you must send
me Bitcoin payment. I give you last 72 hours.
If you don’t know how to send Bitcoins, visit Google.
Send 2.000 EUR to this Bitcoin address immediately:
3LSV8kAjCCTTcXsDRvRTrwaapu8chJJyQg
1 BTC = 3.185 EUR, so send exactly 0.624209 BTC to the address above.
Do not try to cheat me! As soon as you open this Email I will know you
opened it.
This Bitcoin address is linked to you only, so I will know if you sent the
correct amount.
If you don’t send the payment, I will send your masturbation video to all
your friends from your contact list I hacked.
Here are the payment details again:
Send 0.624209 BTC to this Bitcoin address:
3LSV8kAjCCTTcXsDRvRTrwaapu8chJJyQg
You саn visit police but nobody will help you.
I don’t live in your country.
Don’t cheat me! Don’t forget the shame and if you ignore this message your
life will be ruined.
I am waiting for your Bitcoin payment.
Bennie
Anonymous Hacker

Recept nejen na vánoce Houbový kuba

1-2 hrsti sušených hub, 2 lžíce oleje nebo másla, 1 cibule, 250 g trhaných krupek, sůl, pepř, 4 stroužky česneku

Houby necháme přes noc ve vodě nabobtnat, nasekáme a podusíme na osmahnuté cibulce doměkka. Mezitím v osolené vodě uvaříme trhané krupky, scedíme je a vmícháme k nim dušené houby. Osolíme, opepříme, přidáme rozetřený česnek a dobře promícháme. Do pekáče vymazaného rozpuštěným tukem rozprostřeme připravenou směs krupek s houbami a v předem vyhřáté troubě upečeme.

Kuchyňka Zdeněk, Nastal nám den veselý… Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku, Okresní muzeum Kladno, Kladno 2000.

jak vypadal štědrovečerní stůl v obcích na Kladensku koncem 19. století

jak vypadal štědrovečerní stůl v obcích na Kladensku
jak vypadal štědrovečerní stůl v obcích na Kladensku

Koncem 19. století řada malokyšických rodin byla závislá na mzdě svých otců, kteří pracovali„v uhelně“, tedy v podzemí některé z kladenských šachet. Hornické rodiny bývaly zpravidla čtyř i vícečlenné a obecně lze uvést, že se jejich měsíční „hornický“ příjem pohyboval v rozmezí 20-35 zl. Členové rodin si proto museli k živobytí, k zajištění vlastní obživy, „přilepšovat“ dalšími podpůrnými činnostmi (např. vedlejší zemědělskou činností na vlastním nebo propachtovaném poli, chovem slepic, husí, králíků, koz, pěstováním zeleniny a ovoce apod.) Takovýto druh rodin povětšině stejně živořil a neustále zápasil o zajištění životního minima, o zajištění nejnutnější výživy.

Podívejme se, jak v těchto hornických rodinách, žijících v obcích na Kladensku, tedy i v naší obci, vypadal štědrovečerní stůl: O vánočních svátcích se na Štědrý den držel v poledne půst, kdy se dětem říkalo, že je to pro to, aby viděly zlaté prasátko. Pro dospělé se vařila krupicová kaše, nebo mlékem svařené vdolky, s medem nebo syrobem (hustým cukerným sirupem), které byly známy pod místním jménem „piskorky“. Štědrovečerní večeře začínala polévkou, obyčejně hrachovou, potom se jedl „kuba“, tradiční české štědrovečerní jídlo, které tu bylo svou kvalitou skutečně jídlem svátečním (muselo se hodně omastit); v některých rodinách se dělal i králík na černo (ve sladké omáčce). Po večeři pili všichni čaj, k vánočce a jablkovému závinu. Vánočky se pekly obvykle až na Štědrý den, aby vydržely přes svátky. V našich podmínkách není prokázáno, zda každý člen rodiny měl svou vánočku, se kterou si o svátcích hospodařil. (Poznámka: Marně bychom v té době na zdejším štědrovečerním stole hledali dnes již tradičního kapra. Ten se jedl na Štědrý den jen ve skutečně bohatých rodinách, tedy zaručeně ne v rodinách hornických.)

Ještě si uveďme, že na Boží hod vánoční se někde vařilo i hovězí maso s játrovou nebo cibulovou omáčkou, kde měli možnost, ale v malokyšických podmínkách asi výjimečně, také maso vepřové, popř. se dozlatova pekla i husa. Zvláštní vánoční drobné pečivo se v hornických rodinách v tomto období nedělalo, protože už samo sváteční vánoční jídlo bylo dost velkou zátěží pro rodinný rozpočet.

Zpracováno podle knihy Olgy Skalníkové a kol., KLADENSKO život a kultura lidu v průmyslové oblasti, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1959.

Miroslav Oliverius

Půjčovna stavebních strojů Mělník – DEK stavebniny

Půjčovna stavebních strojů Mělník – DEK stavebniny. Pokud stavíte nemusíte si všechno vybavení a nářadí, které budete potřebovat na stavbě hned kupovat. Existují půjčovny, kde najdete mnoho nejčastěji používaného nářadí a přístrojů na stavbu. DEK stavebniny na Mělníku má dosti nářadí, které můžete na stavbě potřebovat.

Exkluzivně v DEK Půjčovně naleznete bourací kladivo HILTI TE 2000-AVR. Nové bourací kladivo hmotnosti 14,5 kg překvapí pracovním výkonem výrazně těžších kladiv. Troufne si porovnání i s mnohými bouracími kladivy kategorie 30 kg. Jeho uplatnění proto najdete nejčastěji při bourání na úrovni podlahy. Kladivo je napájeno ze sítě 230 V a lze ho osadit běžnými bouracími nástroji jako je špičák, sekáč nebo dalšími variantami těchto nástrojů s upínáním TE-SP. Součástí pronájmu bourací kladiva HILTI TE 2000-AVR je pohodlný transportní vozík.

DEK stavebniny – stavebniny založené v roce 1993 jsou jedním z předních prodejců na trhu stavebnin. Síť stavebnin čítá téměř osm desítek prodejen s unikátním systémem odbavení zákazníků, širokou nabídkou služeb a profesionálním technickým poradenstvím.

Stavebniny DEK Mělník

Stavebniny DEK Mělník
Stavebniny DEK Mělník

Na stránkách www.dek.cz lze nakupovat stavební materiály, nářadí a doplňky ze sortimentu společnosti Stavebniny DEK a.s. Zároveň je možné si rezervovat a půjčovat stavební stroje a nářadí.

Stavebniny DEK Mělník
Stavebniny DEK Mělník

Podmínkou pro nákup je výběr pobočky, prostřednictvím které se nákup bude realizovat. V našem internetovém obchodě může nakupovat podnikající i nepodnikající osoba. Vždy je nutné přihlášení, případně nová registrace nakupujícího.

Děláme vše pro to, abyste v našem internetovém obchodě nakupovali rádi.

Věříme, že se nám to v kombinaci našich služeb, kvalitního zboží, nízkých cen a profesionální technické podpory daří k vaší plné spokojenosti.

Přejeme vám příjemné nakupování.

Tým ESHOP Stavebnin DEK.

Obchodní údaje: 
Stavebniny DEK a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 03748600, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 20412 vedená u Městského soudu v Praze.

Zákaznické centrum e-shop: 
Telefon: 510 000 100
E-mail: eshop@dek.cz

získávání cukru

získávání cukru
V současnosti se cukr vyrábí především z cukrové třtiny a cukrové řepy. tyto
plodiny jsou jedinečné svým velmi vysokým obsahem sacharózy. Stéblo cukrové třtiny obsahuje přibližně 14% cukru a cukrová řepa přibližně 16%. Rozdílný původ není v konečném produktu – bílém rafinovaném cukru, vůbec znatelný, neboť se v obou případech jedná o téměř čistou sacharózu. Oba typy mají stejnou chuť, vůni i vlastnosti.
Sacharóza se získává z cukrové třtiny iz cukrové řepy velmi podobnými procesy,
přičemž nedochází ke změně jejího chemického složení (Gudoshnikov et al. 2004).

Cukrová třtina se vysazuje v 4-7 ročních intervalech, ze stébel vyrůstají každý rok nové výhonky, v nichž však časem obsah cukru klesá. Ačkoli pěstování a převoz třtiny se postupně výrazně mechanizovali, sklizeň – vysekávání třtiny, je často ještě prováděn ručně. V Brazílii se ručně sbírají až dvě třetiny třtiny, na Mauriciu téměř celá úroda, protože přístupu techniky brání nevhodný terén. po
seříznutí třtiny se v ní rychle snižuje obsah cukru, proto musí být v krátkém čase
zpracována v mlýně. Z třtiny se rozemletím a lisováním získává sladká šťáva, která se vaří dohusta, dokud nezačne krystalizovat. Odstředěním se vzniklé krystalky separují, čímž vzniká surový cukr. Tyto procesy se odehrávají v mlýně na cukrovou třtinu, k dalším výrobním krokem slouží rafinerie cukru. Zde se surový cukr dále čistí a filtruje od jakýchkoliv rostlinných zbytků a zbarvení. V poslední fázi se cukr krystalizuje, suší a balí.
Cukrová řepa je jednoletá rostlina, obvykle se každé tři roky střídá s pšenicí nebo
ječmenem. Sklizeň řepy je plně mechanizovaný. Její zpracování a celé odehrává v cukrovaru a od třtiny se liší jen v počátku procesu – kořen řepy je po umytí rozřezán na malé nudle, které, ponořené v horké vodě, vytvoří sladkou šťávu. Ta se následně čistí, filtruje, koncentruje (krystalizuje) a suší, podobně jako u třtinového cukru. Při výrobě řepného cukru chybí stádium surového cukru, všechen surový cukr je tedy cukr třtinový.
Různé druhy cukru (hnědý, např. Turbinado, Demerara nebo muscovado, bílý krystalový, práškový …) jsou výsledkem různých stádií zpracování a dalších úprav cukru. například hnědý cukr se vyrábí buď přímo krystalická sladkého melasového sirupu nebo obalením bílého krystalového cukru vrstvou melasy. Jednotlivé druhy cukru se liší zejména v chuti a vlastnostech využívaných při vaření a pečení, případně uchovávání potravin (The Sugar Association 2007). K přímé i nepřímé spotřebě se využívají i sladké sirupy různých druhů, vyráběné ze sladké melasy, vznikající ještě před odebráním sacharózy.