V listopadu 2017 aktivisté fyzicky zablokovali těžbu Lesů SR š. p. v oblasti Čergovského Soliska

DOKUMENTY
V listopadu 2017 jsme fyzicky zablokovali těžbu Lesů SR š. p. v oblasti Čergovského Soliska na Slovensku a hned na to jsme podali trestní oznámení na policii a podnět k inspekci životního prostředí. Tyto následně doplnili.

V listopadu 2017 aktivisté fyzicky zablokovali těžbu Lesů SR š. p. v oblasti Čergovského Soliska
V listopadu 2017 aktivisté fyzicky zablokovali těžbu Lesů SR š. p. v oblasti Čergovského Soliska

trestní oznámení (7. 11. 2017) a doplnění trestního oznámení (5. 12. 2017) na OLH D. Kruľaka a Lesy SR, š. p. na nelegální těžbu a krádež dřeva
trestní oznámení (7. 11. 2017) a doplnění trestního oznámení (21. 11. 2017) na OLH D. Kruľaka a Lesy SR, š. p. kvůli těžbě dřeva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a tedy poškozování stanovišť evropského významu a zabíjení chráněných druhů živočichů –
podnět (7. 11. 2017) a doplnění podnětu (21. 11. 2017) na SIŽP Košice na OLH D. Kruľaka a Lesy SR, š. p. kvůli těžbě dřeva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a tedy poškozování stanovišť evropského významu a zabíjení chráněných druhů živočichů
Účinky této akce pocítí všechny slovenské lesy, pokud občané budou chtít změnit LHP pro svůj region.
LZ VLK bylo účastníkem řízení, ve věci provedení PSoL-u pro tento lesní celek (Čergov). Od samého počátku jsme poukazovali na to, že dotčený lesní celek se překrývá s ÚEV Čergov a chvli Čergov a že se v něm nacházejí biotopy evropského významu (bukové a jedlově-bukové květnaté lesy a jiné), jakož i prioritní stanoviště (Lipová-javorové sutinové lesy). Poukazovali jsme na to, že jelikož PSoL je dokumentem péče o zvláště chráněná území, musí v něm být explicitně zakotvena potřeba ochrany vyhlášených území NATURA 2000 a stanovišť evropského významu a prioritních stanovišť evropského významu. Na skutečnost, že se na předmětném území nacházejí tyto chráněná území a biotopy evropského významu, poukázal ve svém vyjádření v procesu vyhotovování PSoL-u i Obvodní úřad životního prostředí Prešov ve svém vyjádření ze dne 22. 4. 2013. Žádal do popisu porostů uvést pro jednotlivé JPRL názvy chráněných území a uvést v PSoL seznam stanovišť evropského významu a stanovišť národního významu. Ze samotného rozhodnutí, kterým byl PSoL schválen, vyplývá, že seznam stanovišť byl zapracován do obecné části PSoL, a to podle jednotlivých JPRL. Přesto žádné další zohlednění výskytu těchto stanovišť a vyhlášených chráněných území při pořizování PSoL správní orgán nepřijal!

Proti rozhodnutí o schválený PSoL-u jsme (po vyčerpání řádných opravných prostředků) podali žalobu, kde jsme uvedené skutečnosti namítali a poukazovali na to, že tímto postupem byla úplně eliminována jakákoliv ochrana stanovišť, jakož i předmětu ochrany v územích NATURA 2000 při hospodaření v lesích .

Krajský soud v Bratislavě
Krajský soud v Bratislavě

Jelikož Krajský soud v Bratislavě žalobu svým rozsudkem 5S / 256/2014 ze dne 22. 9. 2015 zamítl, aniž se vypořádal s jakoukoli z našich námitek, podali jsme proti rozsudku odvolání, ve kterém jsme namítali právě to, že se soud s našimi námitkami nijak nevypořádal.
Věc byla dne 29. 3. 2016 předložena Nejvyššímu soudu, kde je vedena pod spzn. 5Sžo / 19/2016 a dosud v ní nebylo o našem odvolání rozhodnuto.

Skutečnost, že při schvalování PSoL se přesto, že je dokumentem péče o chráněná území, nijak nezohledňuje potřeba ochrany přírody, namítat opakovaně (a zatím neúspěšně) ve všech řízeních, kde je předmětem schvalování PSoL-u nebo hospodaření podle PSoL-u.

Přehled podnětů a trestních oznámení v roce 2016 a v roce 2017 v oblasti Čergovského Soliska:

Dne 6. 4. 2016 dal VLK trestní oznámení (sp. Zn. VLK / 2016/006) na OO PZ Sabinov na poškození cizí věci a to zničení označení parcely ve vlastnictví LZ VLK.
Dne 9. 5. 2016 dal VLK trestní oznámení (sp. Zn. VLK / 2016/011) na OO PZ Sabinov a podnět (sp. Zn. VLK / 2016/011) na OÚ PLO Prešov na nelegální kácení a krádež přibližně 10 ks stromů.
Dne 10. 5. 2016 dal VLK trestní oznámení (sp. Zn. VLK / 2016/012) na OO PZ Sabinov a podnět (sp. Zn. VLK / 2016/012) na OÚ PLO Prešov na nelegální kácení a krádež více než 10 ks stromů na parcele ve vlastnictví LZ VLK.
Dne 17. 5. 2016 a dne 27. 7. 2016 dal VLK a VLK Čergov infožiadosť (sp. Zn. VLK / 2016/015) na Lesy SR, š. p., OZ Prešov, na poskytnutí kopie dokumentů, které opravňují Lesy SR, š. p. spravovat lesy na parcele KN rejstříku „E“ č. 475/82 podle listu vlastnictví č. 547 a na parcele KN rejstříku „E“ č. 477 podle listu vlastnictví č. 631 a kopie dokumentů, kterými Lesy SR, š. p. jako správce části parcely KN registru „E“ č. 475/82 podle listu vlastnictví č. 547 dal do užívání porosty 401a, 401b, 402, 407a, 407B, 408 uživateli LH Pech.
Dne 2. 9. 2016 dal VLK podnět (sp. Zn. VLK / 2016/021) na OÚ PLO Prešov na Lesy SR, š. p. kvůli průjezdem mechanismů provádějících těžbu pro Lesy ČR, š. p. po parcele ve vlastnictví LZ VLK.
Dne 2. 9. 2016 dal VLK Čergov podněty (sp. Zn. VLK-C / 2016/017) na OÚ ŽP Prešov a SIŽP Košice na Lesy SR š. p. kvůli těžbě dřeva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a tedy poškozování stanovišť evropského významu a zabíjení